Adresaci:
Pracownicy i specjaliści wszystkich działów oraz kierownicy każdego szczebla.

 

Cele i oczekiwane rezultaty:
1. Uczestnicy zdobędą wiedze na temat przyczyn powstawania konfliktów w pracy.
2. Uczestnicy poznają style i procedury ich rozwiązywania.
3. Uczestnicy uzyskają wskazówki do przeciwdziałania pogłębianiu się negatywnych skutków związanych z konfliktem.

 

Program:
1. Konflikty w pracy – warunki powstawania.
2. Style rozwiązywania konfliktów.
3. Procedury rozwiązywania konfliktów.
4. Negocjacje-strategie i bariery współpracy.
5. Mediacje – zasady i etapy mediacji. Role mediatora.
6. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych.

 

Metody:
Wykład interaktywny, samoocena indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktów, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

Trener:
Psycholog, trener, wykładowca w Podyplomowym Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej, m.in. z zakresu komunikacji społecznej, obsługi klienta, autoprezentacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych, prowadzenia zebrań oraz polityki informacyjnej.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

 

 

Miejsce: do ustalenia.

 

 

Termin: do ustalenia.

 

 

Koszt: do ustalenia.