Skuteczność, decyzyjność i odpowiedzialność w procesie dążenia do wytyczonych celów i egzekwowanie zobowiązań pracowniczych.

 

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do liderów, menadżerów wszystkich szczebli szukających wzmocnienia swoich kompetencji oraz ich wykorzystania dla własnego rozwoju i korzyści organizacji.

 

Cele szkolenia:

Fundamentalnym celem szkolenia jest wsparcie w procesie zwiększania efektywności i skuteczności działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez doskonalenie wybranych kompetencji menedżerskich. Metody pracy umożliwiają uczestnikom zdobywanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności poprzez uczenie się  w oparciu o własne doświadczenia  – zdobyte do czasu szkolenia, oraz nabyte w czasie symulacji i innych praktycznych działań szkoleniowych.Uczestnicy szkolenia będą stawiani w sytuacjach, pozwalających diagnozować i rozwijać kompetencje menedżerskie w kontekście zarządzania zespołami. Ujawnione deficyty i wskazane możliwości kierunków rozwoju będą osadzone w kontekście codziennej praktyki pracowniczej w realizacji celów i zadań firmy. Ważnym celem będzie także podniesienie efektywności pracy oraz podniesienie umiejętności menedżerów w zakresie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem ważnego (często wiodącego) narzędzia pracy, czyli komunikowania się i inspirowania zespołu do produktywnej pracy.

 

 

Program szkolenia:

1.    Zespół pracowniczy
▪    ważne definicyjne implikacje
▪    rola menedżera w dążeniu do nadrzędnych celów organizacji oraz realizacji wytyczonych zadań. Menedżer jako wsparcie Zarządu w procesie zarzadezania zespołem pracowniczym.  
▪    cele oraz potrzeby jednostkowe, zespołowe i firmowe
▪    komunikacja lidera i w zespole, a osiąganie celów
▪    kiedy razem, a kiedy osobno – uwarunkowania skutecznej efektywnej współpracy
▪    synergia – siła współpracy i poszukiwanie inspiracji w innych
2.    Pracownicy – łańcuch powiązań oraz ich wpływ na efektywność działań
▪    Praca zespołowa w kontekście podejmowanych ról oraz delegowanych zadań i uprawnień
▪    Monitorowanie i egzekwowanie powierzonych zadań.
▪    bieżące reagowanie szefa na działania i zachowania pracowników – menedżer w roli kreatora rozwiązań oraz autonomicznego decydenta
▪    Identyfikowanie odpowiedzialności pracowników

3.    Kompetencje komunikacyjne menedżera, a:
▪    skuteczność działań pracownika i jakość realizowanych zadań
▪    informacja zwrotna i motywowanie pracownika do zmiany i wzmacniania dobrych praktyk postępowania
▪    budowanie satysfakcjonujących relacji w zespole pracowniczym
4.    Kryteria
•     ważny aspekt w procesie podejmowania decyzji
•    czytelność, samodzielność, sprawiedliwość i odpowiedzialność menedżera w procesie podejmowania decyzji
5.    Wykorzystywanie asertywnych praktyk w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi
▪    kompetencje diagnostyczne i analityczne szefów – czyli o przyczynach konfliktów w zespole
▪    sprzymierzeńcy konstruktywnych rozwiązań (stanowcze nie, zasady współpracy, terytorium i granice wpływu)
▪    szacunek dla siebie i innych oraz dla błędu- ile prób tyle szans.
6.    Podsumowanie

 

Metody szkolenia:

Proponowane szkolenie ma formę warsztatową (ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, symulacje realnych sytuacji zadaniowych, gry, dyskusje grupowe, kwestionariusze do autodiagnozy).

Szkolenie zapewnia połączenie teorii z praktyką i jest prowadzone w oparciu o metody, które:
•    bezpośrednio aktywizują uczestników;
•    są oparte na ich indywidualnej pracy i doświadczeniach;
•    dają najlepsze efekty, mają przełożenie na praktykę.

 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

 

Koszt szkolenia: 1240 zł +VAT
Cena obejmuje - materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz ciepły lunch
 

Miejsce szkolenia:
Wrocław – Centrum Biznesowo-Szkoleniowe, ul. Sokolnicza 5 lok. 24
Poznań – Poznań – Traffic Hotel, ul. Niezłomnych 1
Warszawa – Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36
Katowice – ul. Opolska 15/Sala Piaskowa/I piętro

 

Iwona Haba – psycholog, doświadczony trener. Z dużą skutecznością współpracuje z firmami  w zakresie zarządzania personelem, współtworzenia polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej. Realizowała szereg szkoleń dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania oraz pracowników bezpośrednio kontaktujących się z klientem. Od 20 lat, w ramach współpracy z wieloma firmami była odpowiedzialna za realizację projektów szkoleniowych: analizę potrzeb, opracowanie programów, prowadzenie szkoleń oraz badania ich efektywności, a także badania satysfakcji klientów oraz badania pracowników. Assessment i Development Center. Posiada praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie konsultowania i wdrażania ocen pracowniczych oraz w kształtowaniu systemów motywowania, komunikacji  i coachigu dla wysokiej kadry kierowniczej, w tym prezesów firm. Posiada doświadczenie w pracy z jednostkami samorządowymi i dla kadry kierowniczej. Zajmowała się również efektywną polityką szkoleniową jako instrumentem zarządzania rozwojem zasobów ludzkich" (szkolenia dla pracowników HR),  komunikacją, asertywnością, negocjacjami i sytuacjami trudnymi  w obsłudze klientów.