Adresaci szkolenia:
Kierownicy liniowi, menedżerowie średniego szczebla.

 

Cele i oczekiwane rezultaty szkolenia:
Szkolenie „Inspiruj i angażuj” ukierunkowane jest na rozwój wiedzy i umiejętności dotyczących:
●   Najnowszych koncepcji zarządzania zespołem;
●   Współczesnej wiedzy z zakresu motywowania;
●   Rozwoju umiejętności komunikacyjnych menedżerów / liderów.
Szkolenie poprzez dużą ilość różnorodnych scenek buduje i utrwala nowe nawyki komunikacyjne.
Celem głównym szkolenia jest poszerzenie kompetencji menedżerów w kierunku inspirowania i angażowania pracowników dzięki wyjściu poza schemat „polecenie – kontrola”.
Po zakończonym warsztacie Uczestnicy będą:
●   Znali współczesne teorie motywowania i będą umieli zastosować je w praktyce;
●   Umieli przeprowadzić rozmowę z pracownikiem w taki sposób, aby zaangażował się w nowe lub standardowe zadania;
●   Znali i stosowali cztery style kierowania zespołem elastycznie dostosowując się specyfiki zadaniai potrzeb zespołu.

 

Program:
1. Blok wstępny
●   Przedstawienie trenera i tematu szkolenia;
●   Integracja – ćwiczenie;
●   Prezentacja programu i celów szkolenia;
●   Ćwiczenie otwierające.
2. Współczesne metody motywowania pracowników – motywowanie przez angażowanie.
Motywacja i zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę rośnie, kiedy sami mogą podejmować decyzje np. o sposobie wykonywania pracy, kiedy mogą dążyć do mistrzostwa, wykorzystując swoje kompetencje i kiedy mają wsparcie zespołu i przełożonego. Celem modułu
jest rozwijanie wiedzy i umiejętności jak stwarzać pracownikom warunki do rozwoju automotywacji.
●   Czynniki motywujące do pracy;
●   Współczesne teorie motywowania pracowników;
●   Wzbudzanie automotywacji u pracowników;
●   Jak podtrzymywać automotywację.
3. Prowadzenie angażujących rozmów z pracownikami.
W rozmowę i następnie w działanie bardziej angażuje się osoba, która więcej mówi (przekonując innych, przekonujemy również sami siebie). Celem modułu jest rozwijanie u menedżerów umiejętności słuchania i zadawania pytań w taki sposób, aby w jak największym stopniu angażować pracownika w rozmowę i generowanie pomysłów.
●   Umiejętności coachingowe w pracy kierownika;
●   Angażowanie pracownika w poszukiwanie rozwiązań;
●   Praktyczne zastosowanie modeli komunikacyjnych.
4. Cztery style przywództwa
Celem modułu jest poszerzenie samoświadomości uczestników (jaki styl preferują, jakiego unikają) oraz wzmocnienie przyjęcia perspektywy lidera jako osoby o szerokich kompetencjach komunikacyjnych. Właściwe rozpoznanie sytuacji i dostosowanie stylu komunikacyjnego wpływa na motywację i zaangażowanie zespołu.
Cztery style przywództwa:
●   Przywództwo strategiczne;
●   Przywództwo operacyjne;
●   Przywództwo aktywizujące;
●   Przywództwo forsujące.
●   W jakich sytuacjach / zadaniach który styl przywództwa warto stosować?
●   Wszechstronny kierownik w akcji – zasady prowadzenia rozmów i spotkań;
Ćwiczenia na przykładach uczestników.

 

Metody:
Dyskusje, praca w grupach, praca w parach, scenki szkoleniowe, film, mini – wykład.

 

Trener:
Trener, coach, praktyk biznesu. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu kompetencji liderskich, wprowadzania zmian, współpracy z klientami, efektywności osobistej.Absolwentka kierunku Nauki Polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych w zakresie szkoleń i rozwoju w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu i Mistrzowskiej Szkoły Trenerów Biznesu, prowadzonych przez firmę doradczo-szkoleniową „Moderator”. Obecnie w trakcie studiów psychologicznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada kwalifikacje do prowadzenia pracy indywidualnej coachingowej (Szkoła Coachingu Menedżerskiego „Moderator”) oraz terapeutycznej II stopnia (w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach TSR – Brief Solution Focused Therapy). Jest akredytowanym konsultantem Insights Discovery.  W zadaniach trenerskich wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas pracy zawodowej w firmach: Microsoft Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A.. Raiffeisen Bank Polska S.A., Medicover Sp. z o.o.Szkolenia i warsztaty z zarządzania zespołem oraz obsługi klienta prowadziła min. dla: Medicover Sp. z o.o., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, IKEA, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Apteki DOZ, KPRM, ING Lease, Marvipol Sp. z o.o.

 

Czas trwania  szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

 

Koszt szkolenia: do uzgodnienia.

 

Miejsce szkolenia:  do uzgodnienia.